Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový_formulár_na_odstúpenie_od_zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu RNDr. Daniel Schikor – POGO SOFT, Rudohorská 22, 974 11 Banská Bystrica, mail – schikor@byliny.sk, tel. 0903 107 709:

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............  

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............  

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............  

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............  

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............  

— Dátum ..............  

(*) Nehodiace sa prečiarknite.